Versie 1.0 - 08/02/2021

Wie is Lete VZW

De website www.lete.store is een initiatief van:

Lete VZW, Walle 66, 8500 Kortrijk
E. hello@lete.store

Contacteer Lete VZW gerust indien u verdere vragen of opmerkingen heeft; wij beloven u een spoedig antwoord!

Algemene bepalingen

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Lete VZW moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Lete VZW aanvaard zijn.

Retourneren

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kan dit melden door te mailen naar hello@lete.store. De directe kosten voor het terugzenden van de artikelen, neem je voor eigen rekening. Je stuur de artikelen terug in hun ongebruikte oorspronkelijke staat en verpakking.

Indien je de overeenkomst herroept, zullen we je betaling met betrekking tot de herroepen bestelling terugbetalen inclusief leveringskosten (indien van toepassing). Dit kan enkel mits het terugsturen van paketten in ongebruikte en oorspronkelijke staat. Indien dit niet het geval is heeft Lete VZW het recht om de terugbetaling niet uit te voeren. De klant zal hiervan verwittigd worden met reden van geen terugbetaling. Geen terugbetaling kan voorvallen indien de artikelen duidelijk gebruikt zijn of beschadigd.

Verzending en levering

Je pakketje wordt verstuurd via een betrouwbare partner zoals postnl of Bpost en zodra je bestelling verwerkt is, ontvang je een bevestigingsmail met daarin je trackingcode en een link naar de trackingpagina.

Wat de levertermijn betreft moet je een 3-5 werkdagen rekenen vanaf het moment dat je bestelling verwerkt is. Hou de trackingpagina in de gaten voor meer informatie.

Betalingen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief BTW. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

​De op de site aangegeven individuele productprijzen worden steeds weergegeven zonder bijkomende kosten, zoals verzendkosten. De eventuele verzendkosten zijn voor de Koper en worden weergegeven bij het uitchecken van uw digitale winkelwagen. We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling.

Klanten hebben de mogelijkheid te betalen met Bancontact, Maestro, Visa of MasterCard

Onze facturen zijn ten laatste betaalbaar 15 dagen na factuurdatum. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 12% per jaar. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 10 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.

Aanbod

Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Lete VZW niet.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via hello@lete.store.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. Lete VZW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook deze website en haar inhoud zoals onder andere producten. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde Lete VZW en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen onze Gebruikers dan ook om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de door deze rechten beschermde zaken, zonder de toestemming van de rechthebbende. Lete VZW hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

Verwerking persoonsgegevens

De door jou opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Voor elke bestelling is een minimum aan gegevens vereist. Verdere gegevens kunnen gevraagd worden in functie van het personaliseren van de bestelling. Als de minimumgegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de Privacy verklaring te consulteren via deze website.

Algemene bepalingen omtrent de algemene voorwaarden

Wij behouden de vrijheid om deze website en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving van de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.

Deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Verkoopsvoorwaarden) worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Lete VZW, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.